The Gracious Quran translated

دانلود کتاب The Gracious Quran translated

58000 تومان موجود

کتاب ترجمه قرآن کریم نسخه زبان اصلی

دانلود کتاب ترجمه قرآن کریم بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید


این کتاب نسخه اصلی می باشد و به زبان فارسی نیست.


امتیاز شما به این کتاب (حداقل 1 و حداکثر 5):

امتیاز کاربران به این کتاب:        تعداد رای دهنده ها: 12


توضیحاتی در مورد کتاب The Gracious Quran translated

نام کتاب : The Gracious Quran translated
عنوان ترجمه شده به فارسی : ترجمه قرآن کریم
سری :
نویسندگان :
ناشر :
سال نشر :
تعداد صفحات : 1117

زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 63 مگابایتبعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.


فهرست مطالب :


001b_Al_Faatihah_Gracious_Quran
002_Al_Baqarah_Gracious_Quran
003_Aale_Imraan_Gracious_Quran
004_Al_Nisaa_Gracious_Quran
005_Al_Maaidah_Gracious_Quran
006_Al_Anaam_Gracious_Quran
007_Al_Aaraaf_Gracious_Quran
008_Al_Anfaal_Gracious_Quran
009_Al_Tawbah_Gracious_Quran
010_Yunus_Gracious_Quran
011_Hud_Gracious_Quran
012_Yusuf_Gracious_Quran
013_Al_Raad_Gracious_Quran
014_Ibraaheem_Gracious_Quran
015_Al_Hijr_Gracious_Quran
016_Al_Nahl_Gracious_Quran
017_Al_Isra_Gracious_Quran
018_Al_Kahf_Gracious_Quran
019_Mariyam_Gracious_Quran
020_Taha_Gracious_Quran
021_Al_Anbiya_Gracious_Quran
022_Al_Hajj_Gracious_Quran
023_Al_Muminoon_Gracious_Quran
024_Al_Nur_Gracious_Quran
025_Al_Furqan_Gracious_Quran
026_Al_Shuaraa_Gracious_Quran
027_Al_Naml_Gracious_Quran
028_Al_Qasas_Gracious_Quran
029_Al_Ankaboot_Gracious_Quran
030_Al_Rum_Gracious_Quran
031_Luqman_Gracious_Quran
032_Al_Sajdah_Gracious_Quran
033_Al_Ahzaab_Gracious_Quran
034_Sabaa_Gracious_Quran
035_Faatir_Gracious_Quran
036_Yaaseen_Gracious_Quran
037_Al_Saaffaat_Gracious_Quran
038_Saad_Gracious_Quran
039_Al_Zumar_Gracious_Quran
040_Ghaafir_Gracious_Quran
041_Fussilat_Gracious_Quran
042_Al_Shooraa_Gracious_Quran
043_Al_Zukhruf_Gracious_Quran
045_Al_Dukhaan_Gracious_Quran
045_Al_Jaathiyah_Gracious_Quran
046_Al_Ahqaaf_Gracious_Quran
047_Muhammad_Gracious_Quran
048_Al_Fat\'h_Gracious_Quran
049_Al_Hujuraat_Gracious_Quran
050_Qaaf_Gracious_Quran
051_Al_Dhaariyaat_Gracious_Quran
052_Al_Toor_Gracious_Quran
053_Al_Najm_Gracious_Quran
054_Al_Qamar_Gracious_Quran
055_Al_Rahmaan_Gracious_Quran
056_Al_Waaqiah_Gracious_Quran
057_Al_Hadeed_Gracious_Quran
058_Al_Mujaadilah_Gracious_Quran
059_Al_Hashr_Gracious_Quran
060_Al_Mumtahinah_Gracious_Quran
061_Al_Saff_Gracious_Quran
062_Al_Jumuah_Gracious_Quran
063_Al_Munaafiqoon_Gracious_Quran
064_Al_Taghaabun_Gracious_Quran
065_Al_Talaaq_Gracious_Quran
066_Al_Tahreem_Gracious_Quran
067_Al_Mulk_Gracious_Quran
068_Al_Qalam_Gracious_Quran
069_Al_Haaqqah_Gracious_Quran
070_Al_Ma\'arij_Gracious_Quran
071_Nooh_Gracious_Quran
072_Al_Jinn_Gracious_Quran
073_Al_Ma\'arij_Gracious_Quran
074_Al_Muddaththir_Gracious_Quran
075_Al_Qiyaamah_Gracious_Quran
076_Al_Insaan_Gracious_Quran
077_Al_Mursalaat_Gracious_Quran
078_Al_Nabaa_Gracious_Quran
079_Al_Naaziaat_Gracious_Quran
080_Abasa_Gracious_Quran
081_Al_Takweer_Gracious_Quran
082_Al_Infitaar_Gracious_Quran
083_Al_Mutaffifeen_Gracious_Quran
084_Al_Inshiqaaq_Gracious_Quran
085_Al_Burooj_Gracious_Quran
086_Al_Taariq_Gracious_Quran
087_Al_A\'alaa_Gracious_Quran
088_Al_Ghaashiyah_Gracious_Quran
089_Al_Fajr_Gracious_Quran
090_Al_Balad_Gracious_Quran
091_Al_Shams_Gracious_Quran
092_Al_Layl_Gracious_Quran
093_Al_Duhaa_Gracious_Quran
094_Al_Sharh_Gracious_Quran
095_Al_Teen_Gracious_Quran
096_Al_A\'laq_Gracious_Quran
097_Al_Qadr_Gracious_Quran
098_Al_Bayyinah_Gracious_Quran
099_Al_Zalzalah_Gracious_Quran
100_Al_Aadiyaat_Gracious_Quran
101_Al_Qaari\'ah_Gracious_Quran
102_Al_Takaathur_Gracious_Quran
103_Al_Asr_Gracious_Quran
104_Al_Humazah_Gracious_Quran
105_Al_Feel_Gracious_Quran
106_Quraish_Gracious_Quran
107_Al_Maaoon_Gracious_Quran
108_Al_Kawthar_Gracious_Quran
109_Al_Kaafiroon_Gracious_Quran
110_Al_Nasr_Gracious_Quran
111_Al_Masad_Gracious_Quran
112_Al_Akhlaas_Gracious_Quran
113_Al_Falaq_Gracious_Quran
114_Al_Naas_Gracious_Quran
پست ها تصادفی